اوقات شرعیپیوندها

تصاویر

 
 
 

 
 
 
دانلود اذان - مناجات - دعا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی   
دوشنبه, 01 آذر 1389 ساعت 08:43
ردیف موضوع  

حجم
(KB)

زمان
1 مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی 1   325 0:04:25
2 مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی 2   1,083 0:04:35
3 مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی 3   1,243 0:05:16
4 استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی   995 0:05:38
5 مرحوم استاد آقاتی   1,103 0:04:40
6 استاد حسین صبحدل   1,068 0:06:03
7 اذان مدینه --- 845 0:03:34
8 حرم امام رضا (ع)   1,228 0:05:12
9 اذان حزین   1,442 0:06:07
10 اذان انتظار - کاظم زاده   1,281 0:05:26
11 حسن رضائیان   677 0:05:07
12 استاد شيخ محمد طوخی   818 0:04:38
13 محمد صدیق منشاوی   919 0:03:53
14 عبدالباسط عبدالصمد   808 0:03:25
15 ابوالعینین شعیشع   895 0:03:47
16 شیخ محمود خلیل ألحُصَری   709 0:02:59
17 راغب مصطفی غلوش   1,387 0:05:53
18 محمد حسین ابوریه   1,289 0:05:28
19 حسین علی شریف   1,010 0:04:16
20 سعید حافظ   630 0:02:39
21 طه ألفَشنی   895 0:03:47
22 عبدالرحمن   818 0:03:27
23 علی البناء   664 0:02:48
24 نقشبندی   639 0:02:41

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمة)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 نزار القطری 5,734 0:24:26
2 کافی 6,988 0:29:48
3 حاج مهدی منصوری 10,680 1:00:14
4 عباس صالحی 7,762 0:43:52
5 انصاریان - قسمت اول 4,065 0:22:49
6 انصاریان - قسمت دوم 6,951 0:39:31
7 هاشمی نژاد - قسمت اول 4,387 0:24:39
8 هاشمی نژاد - قسمت دوم 5,310 0:30:11
9 عبدالرضا هلالی 2,832 0:15:49
10 حاج رضا نبوی - قسمت اول 5,354 0:30:09
11 حاج رضا نبوی - قسمت دوم 5,445 0:30:57
12 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت اول) 2,674 0:18:19
13 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت دوم) 2,618 0:17:56
14 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت اول) 2,910 0:19:57
15 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت دوم) 3,004 0:20:35
16 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت سوم) 2,717 0:18:37
17 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت اول) 3,243 0:22:14
18 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت دوم) 3,981 0:27:18
19 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت سوم) 1,223 0:06:57
20 دعای کمیل 1,812 0:29:22
21 حاج مهدی سماواتی 1,386 0:34:36
22 شیخ باقر مقدسی 1,237 0:20:01


دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 باسم کربلایی 3,998 0:22:43
2 رستگار 10,575 1:00:09
3 عبدالرضا هلالی 5,420 0:30:32
4 حاج مهدی منصوری 4,968 0:27:58
5 سید مهدی میرداماد 5,038 0:28:22
6 حاج مهدی سلحشور 6,808 0:38:26
7 سازگار 4,909 0:27:35
8 حاج حسین سازور 7,960 0:44:59
9 حاج مهدی سماواتی - قسمت اول 5,568 0:18:50
10 حاج مهدی سماواتی - قسمت دوم 5,564 0:18:58
11 حاج صادق آهنگران 1,370 0:22:12
12 سید ولید المزیدی 1,128 0:18:15
13 فرهمند 3,696 0:15:46


دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 باسم کربلایی 5,128 0:29:08
2 انصاریان 8,959 0:50:56
3 کافی 5,620 0:31:38
4 حاج سعید حدادیان 7,064 0:39:54
5 حاج مهدی منصوری - قسمت اول 4,257 0:23:55
6 حاج مهدی منصوری - قسمت دوم 5,377 0:30:34
7 ملا باسم 7,856 0:44:24
8 حاج مهدی سماواتی - قسمت اول 5,372 0:18:09
9 حاج مهدی سماواتی - قسمت دوم 5,568 0:17:59
10 شیخ باقر مقدسی 1,291 0:20:54
11 فرهمند 4,005 0:26:25


دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 3,554 0:10:06
2 فرهمند 542 0:08:42
3 دعای عهد(جدید) 542 0:08:42
4 سید ولید المزیدی 588 0:09:27


دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج محمد رضا طاهری 6.391 0:18:10
2 حاج سعید حدادیان 7.480 0:21:16


دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 باسم کربلایی 3,265 0:18:33
2 حاج سعید حدادیان 6,542 0:37:11
3 حاج مهدی منصوری 6,260 0:21:11
4 حاج منصور ارضی 2,564 0:41:37


دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مرشد لو (جدید) 9,461 1:04:34
2 موسوی قهار (جدید) 16,767 1:11:30
3 شیخ باقر مقدسی 1,876 0:30:25
4 محمدرضا طاهری (جدید) 20,640 1:28:02
5 سید مهدی میرداماد (جدید) 21,703 1:32:35
6 دعای جوشن کبیر1 (قسمت اول) 1,240 0:20:05
7 دعای جوشن کبیر1 (قسمت دوم) 1,242 0:20:07
8 دعای جوشن کبیر2 (جدید) 16,570 1:10:40
9 دعای جوشن کبیر3 (جدید) 17,351 1:14:00


دعای سمات

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار (لینک تصحیح شد) 3,100 0:17:36
2 کافی 2.270 0:05:22
3 فرهمند 3,561 0:15:11


دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج سعید حدادیان 4,974 0:28:16
2 حاج منصور ارضی 10,793 1:01:23
3 حاج محمد رضا طاهری 8,674 0:49:19
4 حاج مهدی سماواتی 7,634 0:25:53
5 دعای افتتاح 2,034 0:32:58
6 شیخ باقر مقدسی 920 0:14:52


دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار (جدید) 4,468 0:19:02
2 محمد اصفهانی (جدید) 3,483 0:14:50
3 عباس صالحی (قسمت اول) 5,376 0:30:34
4 عباس صالحی (قسمت دوم) 5,440 0:30:55
5 دعای سحر 561 0:09:00
6 استاد فرهمند 2,706 0:11:32


دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) (جدید) 8,998 0:38:23
2 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) (جدید) 10,992 0:46:35
3 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) (جدید) 10,116 0:43:09
4 میثم تمار (قسمت اول) (جدید) 2,992 0:09:57
5 میثم تمار (قسمت دوم) (جدید) 2,992 0:09:57
6 میثم تمار (قسمت سوم) (جدید) 2,992 0:09:57
7 میثم تمار (قسمت چهارم) (جدید) 2,992 0:09:57
8 میثم تمار (قسمت پنجم) (جدید) 2,992 0:09:57
9 میثم تمار (قسمت ششم) (جدید) 2,250 0:07:39
10 رفیعی - قسمت اول 6,465 0:36:45
11 رفیعی - قسمت دوم 6,215 0:35:21
12 حاج مهدی منصوری - قسمت اول 5,183 0:29:11
13 حاج مهدی منصوری - قسمت دوم 5,633 0:32:01
14 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت اول 10,602 0:36:10
15 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت دوم 9,398 0:32:03
16 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت سوم 9,942 0:33:55
17 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت چهارم 10,515 0:35:42
18 حاج مهدی سماواتی2 (جدید) 9,297 0:39:38
19 حاج مهدی سماواتی3 (جدید) 9,664 0:41:12


مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج مهدی سماواتی 1,280 0:20:44
2 حاج مهدی سماواتی 1,081 0:17:29
3 فرهمند 3,121 0:13:18


حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج سعید حدادیان 8,018 0:45:19
2 کافی 2,164 0:12:01
3 حاج مهدی سماواتی 6,953 0:23:33
4 حدیث شریف کساء - 1 1,800 0:29:12
5 حدیث شریف کساء - 2 937 0:15:09


دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فرهمند 872 0:14:05

 

دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای مشلول 1,263 0:20:27
2 فرهمند 3,534 0:20:05


دعای جوشن صغير

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شيخ باقر مقدسی 1,242 0:20:06
2 فرهمند 9,525 0:40:36


دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 باسم کربلایی 920 0:03:54
2 دعای فرج 228 0:03:36
3 فرهمند 427 0:01:45


ادعیه دیگر:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 اللهم هذا شهر رمضان 3,946 0:29:52
2 اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام 293 0:02:11
3 یا علی و یا عظیم ... 750 0:02:32
4 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور 794 0:02:41
5 مناجات منظومه - حاج مهدی سماواتی - 1 4,547 0:15:21
6 مناجات منظومه - حاج مهدی سماواتی - 2 5,171 0:17:38
7 دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند 4,747 0:20:14
8 دعای نور- فرهمند 377 0:01:36
9 دعای عید غدیر- فرهمند 5,216 0:22:14
10 دعای روز مباهله- فرهمند 4,479 0:19:06
11 دعای سریع الاجابه- فرهمند 672 0:02:51
12 آیت الکرسی- فرهمند 522 0:02:13
13 اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند 247 0:01:02
14 اَللّهُمَّ عن صنمی قریش 5,969 0:10:11
15 اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند 433 0:01:50
16 مناجات با خدا- فرهمند 771 0:03:17
17 دعای عظم البلاء - فرهمند 1,263 0:03:34
18 استغاثه به امام زمان - فرهمند 2,095 0:05:56


برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 04 خرداد 1390 ساعت 08:54
 
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد وب سایت مرکز رسیدگی به انور مساجد استان خراسان جنوبی محفوظ میباشد
طراحی و پیاده سازی توسط مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان